Οι εταιρείες θα πρέπει να γνωστοποιούν κάθε φορά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, δεδομένου ότι, στο άρθρο 232 του Ν.4072/2012, ορίζεται ότι «οι προθεσμίες (όπως αυτές που προβλέπει ο προαναφερόμενος νόμος και ο 3190/1955) που συνδέονται με τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα (δηλαδή των 20 ημερών πριν την συνέλευση) λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο Μητρώο (δηλαδή στο Γ.Ε.ΜΗ.) την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, δηλαδή δεν εκκινούν από την ημερομηνία της ανάρτησης.

Comments Are Closed